Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Historie / Historie skautingu v N.J. (1990 - 1997)

Historie skautingu v N.J. (1990 - 1997)

Po 20-ti letech s politickými změnami koncem roku 1989 dochází k obnovení činnosti Junáka. Dne 27. ledna 1990 se schází na ustavující schůzi střediska většina skautů, kteří pracovali již po roce 1945, doplněna několika skauty z období 1968 - 1970.

Opět uběhlo dalších dvacet let a s politickými změnami koncem roku 1989 dochází k obnovení činnosti Junáka.

27. ledna 1990 se schází na ustavující schůzi střediska většina skautů, kteří pracovali již po roce 1945, doplněna několika skauty z období 1968 - 1970.

Vedoucím střediska byl zvolen JUDr. Miroslav Kolář, zástupcem pro chlapecký kmen Josef Palacký, pro dívčí kmen Božena Pokludová a pro oldskauty RNDr. Jaroslav Pecha. Tajemníkem střediska se stal Bedřich Ordáň, zdravotníkem MUDr. Milan Vacek, hospodářem Marie Ordáňová, dalšími členy byli oddíloví vedoucí. Ve středisku začalo pracovat jedenáct oddílů s počtem 246 členů.

1. chlapecký oddíl - vedoucí Josef Palacký

2. chlapecký oddíl - vedoucí Martin Bartošík

3. chlapecký oddíl - vedoucí Ing. Jiří Hutyra

4. chlapecký oddíl - vedoucí Bedřich Ordáň

1. dívčí oddíl - vedoucí Soňa Pukovcová

2. dívčí oddíl - vedoucí Jana Křeménková

3. dívčí oddíl - vedoucí Marie Glogarová

1. smečka vlčat - vedoucí Stanislav Šuba

2. smečka vlčat - vedoucí Vladimír Pitr

3. smečka vlčat - vedoucí Jaroslav Glogar

Během roku vzniká ještě 5. chlapecký oddíl pod vedením JUDr. Miroslava Koláře.

Začínali jsme - tak jako v roce 1968 - opět z ničeho. V roce 1970 jsme předali organizaci Pionýr značný majetek, nazpět jsme však nezískali nic. Nebyly kroje, stany, spací pytle, sportovní a táborové vybavení. Jen díky sponzorským darům bylo možno začít znovu pracovat.

Největší pomocí bylo pochopení Městského úřadu v Novém Jičíně, který nám v tomto roce předal do majetku dům U Jičínky 9 včetně pozemku, a při jeho generální opravě a rekonstrukci pomohl nejen materiálem, ale i finančně. Od armády jsme dostali různý materiál jako jídelní misky, polní láhve, brašny a hlavně stanová plátna. Jen tak jsme mohli začít pravidelnou práci s dětmi v družinách a oddílech, aby bylo možno v příštím roce uskutečnit letní tábory.

V tomto roce tábořili jen 2. a 3. chlapecký oddíl.

Koncem roku se konal střediskový sněm, kde byla zvolena nová středisková rada téměř ve stejném složení. Jediná změny byla ve funkci střediskového zdravotníka, kde místo MUDr. Milana Vacka nastoupil MUDr. Michal Pukovec.

V roce 1991 se činnost střediska zaměřila především na úpravu kluboven a přípravu letních táborů.

Při úpravě skautského domova se podařilo provést všechny nejdůležitější práce - opravy střechy, izolaci proti zemní vlhkosti, vybetonování podlah a položení gumové krytiny, vybudování sociálního zařízení a vnitřní omítky. Zprovozněním kluboven byly vytvořeny základní podmínky pro činnost oddílů.

Ze střediska odešel 2. chlapecký oddíl, který založil nové středisko nazvané Dvojka a jeho číslo převzal náš 5. chlapecký oddíl. Středisko Pagoda tak mělo čtyři chlapecké a tři dívčí oddíly, oddíl oldskautů, tři smečky vlčat a jeden roj světlušek. Celkem bylo registrováno 247 členů.

V lednu 1991 byl uspořádán první rádcovský kurs, v dubnu se zúčastnily oddíly výstupu na Ivančenu. V květnu se konaly činovnické čekatelské zkoušky, jichž se zúčastnilo deset členů střediska. V červnu proběhlo úspěšné střediskové kolo Svojsíkova závodu. Jinak byla veškerá skautská činnost zaměřena na přípravu letních táborů. Zde si vyžádala velké úsilí především příprava materiálního zabezpečení - zhotovení podsad, ušití stanů, vybavení ostatním materiálem - nádobí, nářadí, sportovní potřeby apod.

Všechno bylo nakonec zvládnuto a ve třech turnusech proběhl úspěšně první letní střediskový tábor pod Kojetínem, kterého se zúčastnilo 80 dětí. Oba 3. oddíly a 3. smečka vlčat měly tábor u Janovic.

V prosinci byly uspořádány v Dětském domově střediskové skautské Vánoce.

Rok 1991 byl 80. výročím založení skautingu v Československu. Při této příležitosti obdrželi za vykonanou práci ve skautském hnutí bratři JUDr. Miroslav Kolář, Bedřich Ordáň, Josef Palacký, RNDr. Jaroslav Pecha, Vladimír Pitr a Stanislav Šuba vyznamenání Medaile díků.

V roce 1992 mělo středisko celkem deset oddílů - čtyři chlapecké, dva dívčí, tři smečky vlčat, roj světlušek a oddíl OS. Registrováno bylo celkem 235 členů. Rozběhly se zase naplno práce na opravách skautského domova, kde byly zhruba dokončeny vnitřní práce, provedeny venkovní omítky a započaly práce na úpravě terénu v zahradě.

Střediskový Svojsíkův závod v tomto roce odpadl, zástupci střediska se zúčastnili okresního kola v Příboře. Naše úsilí se zaměřilo na uspořádání závodu vlčat "O totem náčelníka" a světlušek "O stužku náčelní". V květnu se konalo na Skalkách okresní kolo, z něhož postoupila jedna hlídka vlčat a světlušek do krajského kola ve Frýdku. Zde byla vlčata prvá a světlušky druhé. Vlčata tak postoupila do celostátního kola, které proběhlo začátkem září v Potštejně, obsadila první místo a získala tak "Totem náčelníka". Tento úspěch byl odměnou za vykonanou práci našich vůdců a vůdkyň Josefa Palackého, Vladimíra Pitra, Stanislava Šuby a Jitky Krumpochové.

Vyvrcholením naší činnosti byly opět letní tábory. 2. a 4. chlapecký oddíl a skautsky se světluškami tábořili ve dvou turnusech v prostoru Libavé, 1. chlapecký oddíl spolu s vlčaty pod Kojetínem. Oba 3. oddíly pod Puntíkem a 3. smečka vlčat na Hadince. Táborů se zúčastnilo celkem 126 dětí. Tábory měly velmi dobrou úroveň. Na tento rok připadlo 70. výročí vzniku skautingu v Novém Jičíně. Vzhledem k situaci střediska - úprava skautského domova - bylo rozhodnuto provést oslavy pouze ve středisku.

Rok 1993 byl zahájen střediskovým sněmem. Ve střediskové radě došlo ke dvěma změnám. Do funkce výchovného zpravodaje dívčího kmene byla zvolena Jitka Krumpochová, do funkce střediskového zdravotníka MUDr. Hana Graňáková. Ve středisku bylo registrováno 9 oddílů s celkovým počtem 253 členů.

V březnu složily čekatelskou zkoušku 3 skautky. V dubnu byl uspořádán rádcovský kurz. Na květnovém okresním kole Svojsíkova závodu obsadila hlídka 4. chlapeckého oddílu druhé místo a postoupila do krajského kola. Vyvrcholením celoroční činnosti byly opět letní tábory. 1. chlapecký oddíl a obě smečky vlčat tábořily pod Kojetínem, 2. a 4. chlapecký oddíl, 3. oddíl Hůrka a 1. dívčí oddíl tábořili v prostoru Libavé a oba 3. oddíly měly tábor pod Libotínem. Všechny tábory měly zdárný průběh a celkem se jich zúčastnilo 180 dětí. V říjnu proběhla v Novém Jičíně středisková hra spojená s poznáváním města. V tomto roce jsme se rovněž věnovali skautské symbolice. Byly zhotoveny střediskový znak, středisková vlajka a vlajka 1. dívčího oddílu.

Bratru Josefu Palackému bylo za zásluhy uděleno vyznamenání "Skautská vděčnost".

Po celý rok probíhaly práce na skautském domově. Byly provedeny další úpravy zahrady, zhotovena část venkovních omítek a započaly práce na přístavbě velké klubovny.

Rok 1994 byl pátým rokem po obnovení činnosti střediska. V tomto roce přibyly do střediska další dva oddíly - jeden chlapecký a jeden dívčí ze Suchdola n./O. - počet oddílů tak vzrostl na 11 a celkem bylo registrováno 300 členů.

Vzhledem k dosahovaným výsledkům v práci s vlčaty a světluškami bylo naše středisko pověřeno organizací okresního i krajského kola závodu vlčat "O totem náčelníka" a světlušek "O stuhu náčelní". Po květnovém střediskovém a okresním kole proběhlo v areálu Skalek krajské kolo závodu. Všechna kola byla díky vzorné organizaci úspěšná a zúčastnilo se jich přes 500 dětí a činovníků. Tři nejlepší hlídky vlčat - dvě z našeho střediska - dvě nejlepší hlídky světlušek - jedna z našeho střediska - postoupily do ústředního kola v Hrachovci u Příbrami, kde dosáhly dobrých výsledků. Organizace závodu byla umožněna díky obětavé práci činovníků a také díky sponzorským darům, především od České spořitelny, a.s., která věnovala pro tento účel 12 000 Kč.

Jako každý rok proběhly letní tábory. 1. dívčí oddíl měl putovní tábor na Sázavě, 1. chlapecký oddíl a obě smečky vlčat tábořili pod Kojetínem, 2. chlapecký oddíl se světluškami, 3. oddíl Hůrka a 4. chlapecký oddíl tábořili v prostoru Libavé, oba oddíly ze Suchdolu na Odře za Spálovským mlýnem a oba 3. oddíly na Travném v Beskydech. Průběh všech táborů byl velmi dobrý a přes 200 dětí si odneslo nezapomenutelné zážitky.

V říjnu byl organizován rádcovský kurs a v prosinci uspořádaly všechny oddíly vánoční schůzky s programem a občerstvením.

V roce 1995 se opět udělal velký kus práce na rekonstrukci skautského domova. Byla dokončena hrubá stavba velké klubovny, na níž se podílelo největší mírou vedení Výchovného ústavu mládeže v Novém Jičíně. Velkou zásluhu zde měl také majitel stavební firmy pan Grich. Pokročily rovněž práce na venkovních úpravách a do konce roku pak byla zprovozněna velká klubovna.

Registrováno bylo dvanáct oddílů s celkem 314 členy.

1. chlapecký oddíl - vedoucí Břetislav Kelnar, zástupce Josef Palacký a Zdeněk Stanislav

2. chlapecký oddíl - vedoucí Aleš Brus, zástupce Petr Geryk

3. chlapecký oddíl - vedoucí Miroslav Horák, zástupce Ing. Jiří Hutyra a Petr Zirps

4. chlapecký oddíl - vedoucí Bedřich Ordáň, zástupce Petr Kubíček

1. smečka vlčat - vedoucí Stanislav Šuba, zástupce Josef Kubáň

2. smečka vlčat - vedoucí Vladimír Pitr, zástupce Michal Moštěk

1. dívčí oddíl - vedoucí Kateřina Hradilová, zástupce Adéla Minaříková

3. dívčí oddíl - vedoucí Ing. Veronika Bučová, zástupce Marie Glogarová

3. oddíl Hůrka - vedoucí Jaroslav Glogar, zástupce Ing. Karel Glogar

1. chlapecký oddíl Suchdol - vedoucí Daniel Říčan

1. dívčí oddíl Suchdol - vedoucí Noemi Říčanová

1. smečka vlčat Suchdol - vedoucí Jan Bartoň

V únoru se konal střediskový sněm, na němž byla zvolena staronová středisková rada.

V dubnu se uskutečnila "Uzlovací regata", v květnu proběhlo střediskové kolo Svojsíkova závodu v Novém Jičíně a okresní kolo v Příboře. Z okresního kola postoupila z 1. místa hlídka 4. chlapeckého oddílu, z 2. místa hlídka 1. chlapeckého oddílu a z 2. místa hlídka 1. dívčího oddílu do krajského kola v Lošticích. Tam se umístila hlídka 1. chlapeckého oddílu na 6. místě, děvčata z oddílu na 1. místě a postoupila do ústředního kola v Ostravě.

V letním období se konalo devět táborů, jichž se zúčastnilo 239 dětí a 32 činovníků.

V červenci postihla středisko velká ztráta. Neočekávaně zemřel bratr Josef Palacký, dlouholetý člen Junáka, který stál u zrodu střediska Pagoda a významně se podílel na práci jako výchovný zpravodaj chlapeckého kmene. Ovládal výborně teorii i praxi junácké práce a hlavně úspěchy v práci s vlčaty se nesmazatelně zapsal do historie střediska.

Středisková rada zaznamenala tyto změny: výchovným zpravodajem se stal Bedřich Ordáň, zástupcem vedoucího střediska RNDr. Jaroslav Pecha.

V roce 1996 opět pokračovaly práce na skautském domově. Prakticky je rekonstrukce - až na menší vnitřní úpravy - dokončena. K dispozici je sedm kluboven a kompletní sociální zařízení. Rovněž venkovní terénní úpravy jsou téměř hotovy.

Ve středisku je opět zaregistrováno dvanáct oddílů s celkem 302 členy. V březnu byl uspořádán rádcovský kurs. Trval tři soboty a měl vysokou úroveň. V dubnu se uskutečnilo střediskové kolo závodu vlčat a světlušek. V květnu proběhlo okresní kolo a v červnu krajské kolo v Albrechtičkách. V okresním kole byla hlídka 2. smečky vlčat na 1. místě, vlčata 1. smečky byla na 3. místě. Světlušky skončily na 6. místě. Vlčata 2. smečky postoupila do zářijového ústředního kola v Doksech, kde se umístila na pěkném 5. místě.

Letní tábory organizovaly všechny oddíly v obvyklých lokalitách v prostoru Libavé, ve Spálově, Rajnochovicích a na Hadince. Devíti táborů, které měly již tradičně velmi dobrou úroveň, se zúčastnilo kolem 250 dětí.

V říjnu pořádala 2. smečka vlčat pro středisko "Drakiádu" a v prosinci proběhla "Středisková vánoční sešlost" v Domě dětí. Obě akce se velmi líbil

Akce dokumentů

« květen 2024 »
květen
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
NASI SPONZORI

logo Mesto NJ Logo_msmt

  Logo_msk

Půjčovna outdoor vybavení:

Logo_PujcovnaZip

  logo Jesenik   logo Suchdol n O

Jesenik, Suchdol n.O.